Verksamhet
Om Raan Familj&Individ

Raan Familj&Individ bildades 2015 av personal med mångårig yrkeserfarenhet av ensamkommande flyktingbarn, asyl- och kulturfrågor, familjehemshandledning samt myndighetsutövning inom socialtjänsten. Företagets fokus ligger på att erbjuda omsorgstjänster med kvalitet på omsorgen där uppdragsgivarens önskemål uppfylls och att barnet/ungdomen sätts i centrum.

Vår verksamhetsidé är att ensamkommande flyktingbarn som placeras i våra familjehem ska få den bästa tänkbara omsorg och integration in i det svenska samhället. Vår vision är att ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige i första hand ska få bo hos en familj snarare än HVB-hem (Hem för vård- eller boende), vilket idag är den vanligaste vårdformen.

Våra familjehem ska under dygnets alla timmar och i alla lägen känna att våra familjehemskonsulenter finns sida vid sida genom hela placeringstiden. Vi vill med vår breda kulturkompetens och mångåriga erfarenhet inom socialt arbete stödja, vägleda och utbilda våra familjehem för att på bästa sätt kunna tillgodose det placerade barnets behov och bereda goda förutsättningar för en stabil och stadigvarande familjehemsplacering.

Vi vill att kommuner som anlitar oss för att placera ensamkommande flyktingbarn ska uppleva en exceptionellt hög service. Det fortlöpande dagliga arbetet åtar vi oss att lösa.

Vår Värdegrund
  • Vi anser att ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige bör växa upp i en så naturlig miljö som möjligt, vilket sker bäst under familjeliknande förhållanden.
  • En kommun som anlitar Raan familj&Individ ska bli avlastade i så hög grad som det är möjligt enligt socialtjänstlagen.
  • Vår utgångspunkt, som grundar sig på vår egen erfarenhet är att ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige generellt är friska och resursstarka individer som har mycket goda förutsättningar till att integrera sig i samhället.